ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมระบบประปาโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง