ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction หรือ LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง