ชื่อเรื่อง : ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง