ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง