ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม (คสล.) สายห้วยเลิง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง