ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมสาธารณะ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง