ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมสาธารณะ บริเวณป่าช้า หมู่ที่ 5 จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง