ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างปรับปรุงลูกรัง สายห้วยน้ำบ่อ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง