ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองเครือจาน หมู่ที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง