ชื่อเรื่อง : ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง