ชื่อเรื่อง : จ้างติดตั้งถังกรองน้ำประปา หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง