เทศบาลตำบลร่มเกล้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ร่มเกล้า
อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
account_box สำนักปลัด
นายเนรศ อินทะกอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสุมาลัย อาจวิชัย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายวีระศักดิ์ จันทร์ช่างทอง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
จ.อ.เตชพัฒน์ คำสุข
นักจัดการงานทั่วไป
นางประภาพร เข็มพันธ์
นักทรัพยากรบุคคล
นายธงชัย ธนพรภูวดล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสุรชาติ คำนนท์
นักพัฒนาชุมชน
นายวิทยา วิเศษศรี
เจ้าพนักงานทะเบียน
นางสาวกนกนภัส น้อยทรงค์
นักวิชาการศึกษา
นางไพริน บุญปากดี
ครู คศ.1
นางสาวทิวาอร กลมเกลียว
ผช.ผู้ดูแลเด็ก
นส.ชมพู ลุขาวัน
ผช.ผู้ดูแลเด็ก
นส.นราภรณ์ ฝังสุวรรณ
ผช.ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจิรยุ มูลภา
ผช.ผู้ดูแลเด็ก
นายธวัชชัย รัตไตรยา
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายจักรพันธ์ เนตรวงค์
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายเอกลักษณ์ สมตน
ผช.เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสีไพร จิตขยัน
พนักงานจ้างทั่วไป
น.ส.สุชาดา ชุมศรี
พนักงานจ้างทั่วไป
นางมณีวรรณ ไชยสุข
พนักงานจ้างทั่วไป
น.ส.อังค์สุมา จำปาศิริ
พนักงานจ้างทั่วไป
น.ส.สุติภรณ์ นันทราช
พนักงานจ้างทั่วไป
นายณัฐวุฒิ สุวรรณไตรย์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพนมไพร ไตรยวงค์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายภานุพงศ์ เสียงเย็น
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวิทยา สุสาระโพธิ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอุทัย แซ่โค้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
นายชเนษฐ์ สุวรรณโชติ
พนักงานจ้างทั่วไป


× เทศบาลตำบลร่มเกล้า