messager
 
เทศบาลตำบลร่มเกล้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ร่มเกล้า
อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
folder คู่มือประชาชน
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร-พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
การขอต่ออายุใอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
การขอรับบำเหน็จปกติของทางยาท-กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
การรับแจ้างการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
การรับแจ้งการย้ายออกแล้วแต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย-หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานานและไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
การรับแจ้งการย้ายปลายทาง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
การรับแจ้งการย้ายออก poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
1 - 20 (ทั้งหมด 32 รายการ) 1 2

× เทศบาลตำบลร่มเกล้า