messager
 
เทศบาลตำบลร่มเกล้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ร่มเกล้า
อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษ-กรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว-แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย-หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
การรับแจ้งการย้ายออก poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
การรับแจ้งการย้ายปลายทาง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน-และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
การรับแจ้งการย้ายเข้า poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
การรับแจ้งการตายเกินกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
การรับแจ้งการตาย-กรณีตายในบ้าน-และตายนอกบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
การรับแจ้งการเกิด-กรณีเกิดในบ้าน-และเกิดนอกบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
การรับแจ้งการเกิด-กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
การเพิ่มชื่อ-กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี-พ.ศ.-2499 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
1 - 20 (ทั้งหมด 64 รายการ) 1 2 3 4

× เทศบาลตำบลร่มเกล้า