เทศบาลตำบลร่มเกล้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ร่มเกล้า
อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
check_circle สถานที่สำคัญ
สถานที่สำคัญcheck_circle กินเที่ยวร่มเกล้า
เที่ยวทุ่งกังหันลม @ ร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม

นมัสการเจดีย์ชัยแก้ว @ วัดดานพระอินทร์ ประวัติโดยสังเขป...คือวัดดานพระอินทร์นี้ดั้งเดิมไม่มีพระรูปไหนมาอยู่ได้เลย เป็นพะลานหินขนาดกว้างแผ่นเดียวที่ยื่นออกมาจากภูเขาลูกใหญ่ เมื่อถึงวันที่13มิ.ย.2553พระอาจารย์ธุดงค์มาจากร้อยเอ็ด กว่าจะมาถึงที่นี่ก็มืดแล้วเลยทำวัตรสวดมนต์เสร็จ กะจะออกจากกลดเพื่อออกมาเดินจงกรม เพราะเห็นว่าเดือนสว่างก็เลยมองไปตรงพญานาคปัจจุบันนี้ เห็นมีคนเดินอยู่ประมาณ20คนห่มขาวทั้งนั้น มองดูแล้วดูอีกขยี้ตาดูด้วยก็ยังเห็นอยู่สลัวๆ เลยคิดว่าคงเป็นชาวบ้านแถวนี้ขึ้นมาปฏิบัติธรรมกัน จึงคิดว่าเรามาที่นี่วันแรก ยังไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เช้าจะไปรับบิณฑบาตรที่ไหน หมู่บ้านอะไรดี ก็เลยกะว่าดีเหมือนกันจะได้ถามจากคนกลุ่มนี้ แต่พอพอจะก้าวขาได้ประมาณ10ก้าว ภาพคนเหล่านั้นก็หายไปต่อหน้าต่อตาทำให้ขนลุกขนพองไปทั้งตัวเช่นกัน จึงคิดว่าคงเป็นเทวดาหรือพวกบังบดรึเปล่า จึงเดินไปจุดธูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางตรงจุดที่เห็นผ้าขาว "ลูกมาที่นี่ไม่ต้องการสิ่งใด ลาภยศ สรรเสริญ ลูกมาเพื่อแสวงบุญ มาเพื่อสร้างบุญบารมี หากลูกเคยมีบุพเพกับพวกท่าน เคยสร้างบุญร่วมกันมา ลูกขอโอกาสสร้างบุญสร้างบารมีในภพนี้ชาติน


ของฝากจากตำบลร่มเกล้า

info_outline วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
เมืองเกษตกรรมก้าวหน้า เศรษฐกิจดี การศึกษามีคุณภาพ สาธารณูปโภคครบครัน ชุมชนเข้มแข็ง

พันธกิจหน่วยงาน
พันธกิจ 1. การคมนาคมขนส่งสะดวก สาธารณูปโภคครบครันและครอบคลุม 2. ยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง 3. ชุมชนมีความมั่นคง เข้มแข็ง มีส่วนร่วมตามหลักประชาธิปไตย 4. ยกระดับรายได้ครัวเรือน สร้างอาชีพที่สอง กลุ่มอาชีพเข้มแข็ง 5. เป็นชุมชนสะอาด ปราศจากมลพิษ ประชาชนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม 6. เป็นชุมชนแห่งความสุข "ร่มเกล้า ร่มธรรม ร่มเย็น"

insert_drive_file แผนงานและกลุ่มงาน
แผนงานและกลุ่มงาน
1.งานบริหารทั่วไป 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งานบริหารงานคลัง 1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 2. งานบริการชุมชนและสังคม 2.1 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 2.2 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข งานโรงพยาบาล งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งานศูนย์บริการสาธารณสุข 2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 2.4 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานบำบัดน้ำเสีย 2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและทันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 3. การเศรษฐกิจ 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 3.2 แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งานอุนรักษ์และป่าไม้ 3.3 แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล งานกิจการประปา งานตลาดสด งานโรงฆ่าสัตว์ 4. การดำเนินงานอื่น 4.1 แผนงานงบกลาง งบกลาง× เทศบาลตำบลร่มเกล้า