เทศบาลตำบลร่มเกล้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ร่มเกล้า
อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
account_box คณะผู้บริหาร
นายวีระศักดิ์ กุลบุญมา
นายกเทศมนตรี
โทร : 095-6013908
นายจินดา สมประสงค์
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 080-2563474
นายสมัย อาจวิชัย
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 093-3607287
นายประทาน เสียงเย็น
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 093-4354857
นางอุไรวัณ สมตน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 087-9492508
account_box สมาชิกสภา
น.ส.กาญจนา นักสูน
ประธานสภาฯ
นายพินิตพงษ์ ห้วยทราย
รองประธานฯ
นายธวัชชัย สมตน
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายเทพนรินทร์ บุรัตน์
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายพิต อาจวิชัย
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายเข็มพร ชุมศรี
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายทานประสงค์ เสียงล้ำ
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นางศรัญญา สิทธิประภา
สมาชิกสภฯ เขต 2
นายลือชัย พลพลึก
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นางสุดท้าย สุขพันธ์
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายภูดิท ชูวงษ์ติชาวัน
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายยอดชาย ทองมหา
สมาชิกสภา เขต 2 (เลขานุการสภาฯ)
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายเนรศ อินทะกอง
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลร่มเกล้า
โทร : 086-4516450
นายเนรศ อินทะกอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 086-4516450
นางสุมาลี แก้วไพฑูรย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 093-4656429
นายทวีศักดิ์ ปัททุม
ผู้อำนวยการกองช่าง
account_box สำนักปลัด
นายเนรศ อินทะกอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสุมาลัย อาจวิชัย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายวีระศักดิ์ จันทร์ช่างทอง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
จ.อ.เตชพัฒน์ คำสุข
นักจัดการงานทั่วไป
นางประภาพร เข็มพันธ์
นักทรัพยากรบุคคล
นายธงชัย ธนพรภูวดล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสุรชาติ คำนนท์
นักพัฒนาชุมชน
นายวิทยา วิเศษศรี
เจ้าพนักงานทะเบียน
นางสาวกนกนภัส น้อยทรงค์
นักวิชาการศึกษา
นางไพริน บุญปากดี
ครู คศ.1
นางสาวทิวาอร กลมเกลียว
ผช.ผู้ดูแลเด็ก
นส.ชมพู ลุขาวัน
ผช.ผู้ดูแลเด็ก
นส.นราภรณ์ ฝังสุวรรณ
ผช.ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจิรยุ มูลภา
ผช.ผู้ดูแลเด็ก
นายธวัชชัย รัตไตรยา
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายจักรพันธ์ เนตรวงค์
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายเอกลักษณ์ สมตน
ผช.เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสีไพร จิตขยัน
พนักงานจ้างทั่วไป
น.ส.สุชาดา ชุมศรี
พนักงานจ้างทั่วไป
นางมณีวรรณ ไชยสุข
พนักงานจ้างทั่วไป
น.ส.อังค์สุมา จำปาศิริ
พนักงานจ้างทั่วไป
น.ส.สุติภรณ์ นันทราช
พนักงานจ้างทั่วไป
นายณัฐวุฒิ สุวรรณไตรย์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพนมไพร ไตรยวงค์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายภานุพงศ์ เสียงเย็น
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวิทยา สุสาระโพธิ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอุทัย แซ่โค้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
นายชเนษฐ์ สุวรรณโชติ
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองคลัง
นางสุมาลี แก้วไพฑูรย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางณัฎฐกฤษตา ดอกดวง
นักวิชาการคลัง
น.ส.ไพรินทร์ ขำคม
นักวิชาการพัสดุ
น.ส.สิริกาญจน์ ข่าสะโปน
ผช.จนท.การเงินและบัญชี
น.ส.ชวนพิศ เชื้อกระโซ่
ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
นายทวีศักดิ์ ปัททุม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวิระศักดิ์ อุทรัง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
account_box ชุมชน หมู่บ้าน
นายอาภรณ์ เนตรวงค์
กำนันบ้านนิคมร่มเกล้า(ผัง 1)หมู่ที่ 2
นายภาณุวัฒน์ ข่าสะโปน
ผู้ใหญ่บ้านนิคมร่มเกล้า(ผัง 2)หมู่ที่ 1
นายพนม เชื้อคมตา
ผู้ใหญ่บ้านนิคมร่มเกล้า(ผัง 4)หมู่ที่ 3
นายสายันต์ ไชยโคตร
ผู้ใหญ่บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 4
นายคำไพ จำปา
ผู้ใหญ่บ้านคำนางโอก หมู่ที่ 5
นายนาลัย เสียงเย็น
ผู้ใหญ่บ้านสุริโย หมู่ที่ 6
นายสำรวย ตาลสมรส
ผู้ใหญ่บ้านโพธิ์ไทร หมู่ที่ 7


× เทศบาลตำบลร่มเกล้า